วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

Freedom

เป็นงานที่ตัวนักออกแบบ ฝึกฝนและบรรยายงาน เพื่อที่นักออกแบบ
จะสามารถได้ใช้ Element ทั้งหมดที่เรียนมา นำมาประกอบการทำงาน และบรรยาย
เพื่อให้นักออกแบบ มีความเข้าใจมากขึ้น ,เกิดการดีไซน์
และการหาความเป็นไปได้ให้ดีขึ้นบรรยาย : ภาพนี้มีเส้นตรง มีรูปทรง เรขาคณิต
มีค่าความสว่างมืด หลายระดับ ในภาพ
มีพื้นผิวเรียบ มีการใช้ Space แบบ shallow, size, overlapping
มีความสมุดลแบบ Asymmetrical Balance
มีการเน้นสำคัญโดยใช้การแย้งกันของค่าระดับน้ำหนักบรรยาย : ภาพนี้ มีเส้นตรง และเส้นโค้ง มีรูปทรง อิสระ และเรขาคณิต
มีค่าความสว่างมืดมาก ปละมีหลายระดับ ในภาพ
มีพื้นผิวเรียบ มีการใช้ Space แบบ shallow, size
มีความสมดุลแบบ Radial
มีการเน้นสำคัญ โดยการใช้การแย้งกันของค่าระดับค่าความสว่าง
และการจัดวางตำแหน่ง

Project 11 การตัดทอน(Economy)

หลักการจัดองค์ประกอบ ที่นักออกแบบลดรายละเอียดของภาพ
ให้ความชัดเจนน้อยลง แต่สื่อสารได้เช่นเดิม

Assignment
1.หาความเป็นไปได้จากหัวข้อ Economy โดยเลือกงานจากโจทย์
Line, Shape, Texture, Value, Space และ
Visual Composition อย่างละ 1 ชิ้น
2.ต้องเป็นกระบวนการหาความเป็นไปได้ พร้อมอธิบายภาพ
3.ขนาดไม่จำกัด อนุญาตให้ใช้ Computer ได้บ้างแต่ ไม่ทุกชิ้นงาน

รวมแล้วมีงานออกแบบ ไม่น้อยกว่า 30 ภาพ


Project 10 การเคลื่อนไหว(Movement)

นักออกแบบสามารถสร้างความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น
ในงานออกแบบ 2 มิติได้ ด้วย Elements ทั้ง 5 ได้อย่างมีการวางแผน
โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและความทรงจำของนักออกแบบหรือผู้รับสาร

วิธีการสร้างความเคลื่อนไหว
การซ้ำรูปร่าง (Figure Repeated)
การใช้เส้นรอบนอกเลือน (Blurred Outlines)
ภาพทวีคูณ (Multiple Image)

Assignment
1.ให้นักศึกษาเลือกงานที่ผ่านมา มาจัดองค์ประกอบในรูปแบบ Movement
โดยใช้ Elements ทั้ง 5 อย่าง อย่างล่ะ 5 ชิ้น รวมมีงานออกแบบ 25 ชิ้น
2.ในแต่ละชุด (5 ชิ้นใน 1 Element) ต้องมีการจัดองค์ประกอบ
ให้กลมกลืน (Harmony) และแตกต่าง (Varity)
3.เลือกที่ดีที่สุดจากแต่ละ Elements อย่างละ 1 ชิ้นพร้อมอธิบาย
โดยใช้ภาษาให้ถูกต้องตามบทเรียน
4.ขนาด Picture Plane ไม่เกิน A5 เทคนิคและวัสดุที่ใช้ไม่กำหนด
อนุญาตให้ใช้ Computer ได้บ้างแต่ ไม่ทุกชิ้นงาน

รวมแล้วมีงานออกแบบ 25 ชิ้น+อธิบาย 5 ชิ้น
Project 9 การเน้น(Dominance)

ในงาน 2 มิติ วิธีการหนึ่งที่นักออกแบบจะสร้างความสนใจในภาพที่เรียบง่าย
หรือที่มีความสลับซับซ้อนได้ด้วยการเน้นให้สำคัญ
เน้นเพื่อ ความจุดสนใจ (Focal Point)หรือการเน้นเนื้อหาเรื่องราว
ที่สำคัญของภาพ หรือเพื่อช่วยให้ผู้ชมมีลำดับของการมองสิ่งต่างๆที่อยู่ในภาพ
(Emphasize and Subordinate)

วิธีการจัดองค์ประกอบด้วยการเน้นให้สำคัญ
- ด้วยการแย้งกัน (Dominance by Contrast)
- ด้วยการแยกออกมาจากกลุ่ม (Dominance by Contrast)
- ด้วยการวางตำแหน่ง (Dominance by Placement)

Assignment
1.ให้นักศึกษาเลือกงานที่ผ่านมา มาจัดองค์ประกอบใหม่ในรูปแบบ
การเน้นให้สำคัญ(Dominance) จำนวน 10 ชิ้น
2.เลือกงานที่ผ่านมาที่มีการจัดองค์ประกอบในรูปแบบการเน้นให้สำคัญ
Dominance) แต่ยังไม่จัดเจนมาแก้ไข จำนวน 10 ชิ้น
3.นำ Visual Composition ที่เก็บมาในช่วงปิดเทอม
มาแก้ไขให้ได้องค์ประกอบใหม่ในรูปแบบ การเน้นให้สำคัญ(Dominance)
จำนวน 10 ชิ้นจากสถานที่ล่ะ 1 ชิ้น
4.ในข้อ 1-3 นักศึกษาต้องอธิบายได้ว่าทำไมจึงเลือกภาพแต่ล่ะภาพมาแก้ไข
5.เลือกที่ดีสุดจากงานในข้อ 1-3 ข้อละ 1 ชิ้น
พร้อมอธิบายโดยใช้ภาษาให้ถูกต้องตามบทเรียน
6.ขนาด Picture Plane ไม่เกิน A5 เทคนิคและวัสดุที่ใช้ไม่กำหนด
อนุญาติให้ใช้ Computer ได้บ้างแต่ไม่ทุกชิ้นงาน

รวมมีแล้วมีงานออกแบบ 30 ชิ้น + อธิบาย 3 ชิ้น

บรรยาย : ภาพนี้มาจาก Visual Composition เป็นภาพที่มีรูปทรงธรรมชาติ
มีค่าความสว่างมืด ในภาพ พื้นผิวเป็นแบบเรียบ มีการใช้ Space แบบ shallow
ความสมดุลเป็นแบบ Asymmetrical Balance มีการเน้นสำคัญ โดยใช้การแย้งกันของสี
ค่าความสว่างมืด ในภาพ และการวางตำแหน่ง โดยการวางจุดเด่นให้อยู่ตรงกลาง
บรรยาย : ภาพนี้เป็นภาพที่มาจัดองค์ประกอบใหม่ เป็นภาพที่มีเส้นตรง เส้นโค้ง
มีรูปทรง อิสระมีค่าความสว่างมืดภายในภาพ เป็นพื้นผิวแบบเรียบ
มีการใช้ Space แบบ Size, Overlapping, Transparency
ไม่มีความสมดุล มีการเน้นสำคัญ โดยใช้การแย้งกัน ของค่าสี และค่าความสว่างมืด
การวางตำแหน่งของจุดที่จะเน้น ให้อยู่ใกล้กับ Picture plane

บรรยายภาพ : ภาพนี้เป็นภาพที่มาเพิ่มองค์ประกอบ เป็นภาพที่มีเส้นโค้ง มีรูปทรงอิสระ
และถูกทับซ้อนด้วยรูปทรงสีขาว มีค่าความสว่างมืดภายในภาพ เป็นพื้นผิวแบบเรียบ
มีการใช้ Space แบบ Size, Overlapping ไม่มีความสมดุล
มีการเน้นสำคัญ โดยใช้การแย้งกันของค่าสี, ค่าความสว่างมืด
การวางตำแหน่งของจุดที่จะเน้น ให้อยู่ตรงกลาง

Project 8 ความสมดุล(Balance)

Balance คือความสมดุล เป็น 1 ในหลักการจัดองค์ประกอบที่จะเห็น
ในงานออกแบบมากมาย เราสามารถรู้ได้ว่าภาพนั้นๆมีความสมดุลหรือไม่
โดยแบ่งภาพออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกันตามแกนแนวนอน แกนแนวดิ่ง
และจุดศูนย์กลางของรัศมี (radial balance)

มีการแบ่งลักษณะของBalance ออกเป็น 4 รูปแบบด้วยกันคือ

1. Symmetrical Balance คือความสมดุลแบบสมมาตรเป็นความสมดุล
ในแบบที่ รูปร่างที่เหมือนกันจะถูกใช้ซ้ำในตำแหน่งเดียวกันในด้านซ้ายขวา
หรือ บน-ล่างเสมือนว่าทั้งสองด้านต่างเป็นเงาสะท้อนกันและกัน

2. Approximate Symmetry เป็นความสมดุลในแบบที่เกือบจะเท่ากัน
ทุกประการมีรูปร่างที่เหมือนกันหรือคล้ายกันจะถูกใช้ซ้ำในตำแหน่งเดียวกัน
,ใกล้เคียงกันในด้านซ้ายขวา

3. Radial Balanceเป็นการสร้างความสมดุลที่เรียกว่า
“ความสมดุลแบบรัศมี” องค์ประกอบในภาพจะกระจายหรือหมุนวนออกจากจุดศูนย์กลาง

4. Asymmetrical Balance เป็นความสมดุลแบบอสมมาตร
(ความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากัน) ความสมดุลแบบอสมมาตรตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการสร้างความสนใจในการออกแบบสิ่งที่ไม่เหมือนกันให้ดูน่าสนใจเท่ากัน
โดยที่ไม่มีแกนการวัด แกนการมอง แต่ดูสมดุลกันได้ด้วยความรู้สึก*
ไม่มีข้อกำหนด และวิธีการตายตัวในการออก

Assignment
1.ให้นักศึกษาเลือกจัดองค์ประกอบในรูปแบบความสมดุล 3ใน4แบบ(ข้อ1-4)
และข้อ 5 หรือ ออกแบบทั้ง 5 แบบ คือ
- Symmetrical Balance
- Approximate Symmetry
- Radial Balance
- Asymmetrical Balance
- Asymmetrical and Unbalance
2.ใน 4 รูปแบบความสมดุลจัดองค์ประกอบมาแบบละ 10 ชิ้น ด้วย
Visual Elementsตามความเหมาะสม แล้วเลือกที่ดีที่สุดจากในทั้ง 4แบบ
แบบละ 1 ชิ้นพร้อมอธิบายโดยใช้ภาษา ให้ถูกต้องตามบทเรียน
3.ขนาด Picture plane ไม่เกิน A5 เทคนิคและวัสดุที่ใช้ไม่กำหนด
อนุญาตให้ใช้Computer ได้บ้างแต่ ไม่ทุกชิ้นงาน

รวมแล้วมีงานออกแบบ 40 ชิ้น +อธิบาย 4 ชิ้น

Symmetrical Balance


ภาพนี้ มีเส้นตรงและเส้นโค้ง มีรูปร่างและรูปทรง เรขาคณิต และ รูปทรงอิสระ ที่หลากหลาย
เนื่องจาก เป็นภาพที่ดีไซน์ขึ้น มีค่าความสว่างมืด คือ สีขาว และ เทา เป็นการดีไซน์ของนักดีไซน์
ภาพมี พื้นพิวเรียบ


Approximate Symmetryภาพนี้ มีเส้นตรงและเส้นโค้ง ทำให้เกิดภาพ มีรูปทรง เรขาคณิต และ รูปทรง อิสระ
เป็นการดีไซน์ ของ นักออกแบบ มีค่าความสว่างมืด มีพื้นผิวเรียบ


Radial Balanceภาพนี้ มีเส้นตรงและเส้นโค้ง ทำให้เกิดรูปทรงต่างๆ มีรูปทรง เรขาคณิต และ รูปทรงอิสระ
ที่นักออกแบบ ดีไซน์ไว้ มีค่า ความสว่างมืด คือ ขาวและเทา ตามการดีไซน์ของนักออกแบบ
และมีพื้นผิว เรียบ


Asymmetrical and Unbalanceภาพนี้ มีเส้นตรง และ เส้นโค้ง มีรูปทรง เรขาคณิต มีค่า ความสว่างมืด เพียงนิดเดียว
มีพื้นผิวเรียบ ตามการดีไซน์ ของนักออกแบบ